Registreerimine Kolme Põrsakese teadusringi

Siin leheküljel saab registreerida lapse Kolme Põrsakese teadusringi. Kui registreerimisel esineb probleeme, palun kirjutage meile teadusring@kolmporsakest.ee.

Teaduselamusi soovides
Kolme Põrsakese meeskond

Laste andmed

Lisa laps

Vanema andmed

Allpool on tabelina toodud erinevate maksetüüpide võrdlus. Tabel on koostatud arvestusega, et ringide eest tasumine algab septembrikuus ja lõppeb maikuuga - ehk tasutakse kokku 9 kuu eest. Ringiarve koostamisel võetakse arvesse reaalset algus- ja lõpuaega ringitööga alustamisel.

Teadusringi tingimused

OÜ Kolm Põrsakest (reg nr. 12506325) lasteaedades läbi viidava teadusringi üldtingimuste, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord.

 1. Lepingu objekt
 1.  OÜ Kolm Põrsakest osutab lapsevanemale punktis 1.2 nimetatud teenust, (edaspidi teadusring), korraldades avalduses märgitud lasteaias teadusringi vastavalt antud dokumendis sätestatud tingimustele.
 2. Teenuse kirjeldus: Teadusringis käivale lapsele teadushuvihariduse pakkumine
 3. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui lapsevanem registreerib oma lapse teadusringi Kolme Põrsakese kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.
 1. Teadusringi toimumise kord
 1. Teadusringi registreerumine käib Kolme Põrsakese kodulehe www.kolmporsakest.ee/registreerimine kaudu.
 2. Esimene teadusring lepingualuse lapsega toimub kokkulepitud kuupäeval, mille kohta on informatsioon lasteaias ja Kolme Põrsakese kodulehel www.kolmporsakest.ee/teadusring. Teadusring toimub ajavahemikus september 2019 – mai 2020. Teadusring toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 3. Teenuse eest tasumise kord sätestatakse vastavalt vanema soovile, kas makse toimub ühes jaos, kahes jaos või igakuiselt.
 1. Kui lapsevanem soovib maksta ühes või kahes jaos, siis saadetakse tulevaste ringide eest arve ette. Kui lapsevanem soovib maksta igakuiselt, siis saadetakse eelmisel kuul toimunud ringide eest arve hilejamalt iga kuu seitsmendaks kuupäevaks.
 2. Toimunud teadusringide eest saadetakse arve vanema poolt antud meiliaadressile või e-arve lepingu olemasolul e-arvena.
 1. Teadusringi kuutasu on 30 eurot. Käibemaks on antud hinna sees.
 1. Lapse puudumisel teadusringist arvestatakse 5€ (sh käibemaks) arvest maha.
 1. Tasudes ringide eest ette arvestatakse samuti puudumisi ning puudumiste tasaarveldus toimub lepingu lõppedes.
 1. Kui teatatud toimumisega ring jääb ära, siis rakendub kuutasu kui on toimunud vähemalt 3 ringi. Kui on toimunud vähem kui 3 ringi, siis on ühe ringi tasu 10€ (sh käibemaks).
 1. Kui teadusringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 5%.
 2. Kui teadusringis osaleb ühest perest rohkem kui kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 10%.
 3. Juhul kui vanem on valinud maksta lapse teadusringi eest ühes või kahes jaos, rakendub talle soodustus vastavalt 10% või 5%
 1. Arvet on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.
 1. Juhul kui vanem jätab vähemalt kahe kuu arve eest maksmata, arvatakse laps ringist välja. Laps arvatakse ringi tagasi, kui arved on tasutud.
 1. Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimumiskoha eeskirjadele ning heale tavale.
 2. Ühes teadusringi rühmas on 6-12 last. Juhul kui avaldusi laekub ühe lasteaia kohta rohkem, avatakse mitu rühma.
 1. Kui mitut rühma ei saa avada Kolmest Põrsakesest mitte sõltuvatel põhjustel, siis mitut rühma ühes lasteaias ei avata.
 1. Kolme Põrsakese kohustused:
 1. Kolm Põrsakest kinnitab, et teadusringi läbi viival isikul on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised ringi läbiviimiseks.
 2. Kolm Põrsakest varustab õpetajat vajalike vahenditega ringi läbiviimiseks ja selle ohutuks toimumiseks.
 3. Kolme Põrsakese õpetajal on keelatud teha teadusringis katseid, mis võivad ohustada laste, tema enda või kolmandate isikute tervist või vara.
 4. Kolm Põrsakest on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale teadusringi läbiviimise kohta, sealhulgas ringi toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.
 5. Lapse puudumise korral teadusringist, märgib ringi läbiviija lapse puudumise puudumiste päevikusse.
 1. Lapsevanema kohustused:
 1. Lapsevanem on kohustatud teavitama Kolme Põrsakest kõigist teadusringiga seotud probleemidest viivitamatult.
 2. Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses viie päeva jooksul alates arve esitamise hetkest.
 3. Lapsevanem peab veenduma, et tema laps käitub ringis olles heatahtlikult ning ei ohustaks teisi lapsi, esinejat, kolmandaid isikuid ega nende vara.
 1. Juhul kui laps ohustab teadusringis teisi lapsi, õpetajat, kolmandaid isikuid või nende vara, kõrvaldatakse laps ajutiselt ringist.
 1. Lapsevanem on kohustatud andma Kolmele Põrsakesele õiged andmed enda ja enda lapse kohta.
 2. Lapsevanem nõustub Kolmelt Põrsakeselt saama informatiivse sisuga e-maile Kolme Põrsakese tegemiste kohta.
 1. Andmete töötlemine
 1. Teadusringiga seotud andmeid töötleb Kolm Põrsakest OÜ.
 2. Teenuse osutamiseks on tarvis lapsevanema ning lapse isikuandmeid. Nendeks võivad olla:
 1. ees- ja perekonnanimi;
 2. isikukood või sünniaeg;
 3. isikut tõendava dokumendi andmed;
 4. kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 5. muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 1. Kolmel Põrsakesell on õigus kontrollida avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.
 2. Kolm Põrsakest töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 1. kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 2. kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 3. kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 4. kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
 5. kliendile teabe saatmine teadusringi kohta;
 6. kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 7. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 8. seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 9. muu Kolm Põrsakese õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.
 1. Isikuandmete säilitamine
 1. Kolm Põrsakest säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab klienti tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Kolme Põrsakese õigustatud huvist tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.
 1. Lapsevanema õigused seoses isikuandmetega:
 1. Kolm Põrsakest tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Isikuandmete töötlemisel, on Lapsevanemal järgmised õigused:
 1. Juurdepääsuõigus andmetel;
 2. õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et õigust taotleda isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 3. õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 1. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 2. õigus piirata töötlemist;
 3. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul;
 4. õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab õigust saada andmeid, mis on elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus;
 5. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 6. Loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Kolme Põrsakese õigustatud huvid või Kolme Põrsakese juriidilised kohustused piirata Lapsevanema õigusi.
 1. Lepingu muutmine
 1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
 2. Lepingu muutmiseks tuleb konsulteerida Kolme Põrsakese juhatusega.
 1. Lepingu kehtivusaeg
 1. Leping jõustub käesoleva avalduse kinnitamise hetkel ja on sõlmitud tähaajaga kuni 31.05.2021.
 2. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.
 1. Lepingu lõpetamine
 1. Pooltel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui teine lepingu Pool rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu lepingut.
 2. Lepingu lõpetamisest peab lepingut lõpetada sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 1 kuu ette.
 3. Käesoleva Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus vormis esitatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga,mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi ega rahalisi kohustusi.
 1. Vaidluste lahendamise kord
 1. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tartu Maakohtus.
 1. Lõppsätted
 1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
 2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.